logo

API v1

Cơ Chế Xác Thực

Chúng tôi sử dụng Basic Authentication để cấp quyền truy cập vào API.

Cách hoạt động:

 1. API access key là một cặp:
 • username (api_key): một mã định danh duy nhất của API access key.

 • password (api_secret): một mã bí mật của API access key.

  Đội ngũ Computer Vision Việt Nam sẽ tạo username và password cho từng khách hàng trước khi tích hợp.

 1. Client gửi một request:

  Client gửi HTTP requests cùng với Authorization header chứa Basic theo sau là một khoảng trắng và một mã hoá Base64 username:password. Ví dụ, demo:p@55w0rd client sẽ gửi

  Authorization: Basic ZGVtbzpwQDU1dzByZA==

Dòng Tương Tác

Flow 1: OCR

ocr

Flow 2: Face Matching

face matching

face search

Danh sách APIs

OCR

OCR service là hệ thống AI cho phép trích xuất thông tin từ ảnh chứng minh nhân dân, thẻ căn cước của công dân Việt Nam, bằng lái xe, Passport. Hệ thống hỗ trợ nhận diện cả mặt trước và cả mặt sau của chứng minh nhân dân và thẻ căn cước công dân, hỗ trợ bằng lái xe, Passport, hỗ trợ cả chứng minh nhân dân cũ.

 1. Trích xuất thông tin hai mặt chứng minh thư thẻ căn cước với đầu vào url ảnh

  API:

  MethodURL
  GEThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_haimat

  Params:

  KeyValueMô tả
  mattruochttps://example.com/mattruoc.pngurl ảnh mặt trước cần trích xuất thông tin
  matsauhttps://example.com/matsau.pngurl ảnh mặt sau cần trích xuất thông tin

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  mattruoc_url = 'mat truoc url'
  matsau_url = 'mat sau url'
  response = requests.get(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_haimat?mattruoc=%s&matsau=%s" % (mattruoc_url, matsau_url),
  auth=(api_key, api_secret))
  print(response.json())
 2. Trích xuất thông tin mặt trước chứng minh thư thẻ căn cước với đầu vào url ảnh

  API:

  MethodURL
  GEThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_mattruoc

  Params:

  KeyValueMô tả
  urlhttps://example.com/mattruoc.pngurl ảnh mặt trước cần trích xuất thông tin

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  image_url = 'https://vemaybaybackinh.net/assets/uploads/2019/01/thẻ-căn-cước.jpg'
  response = requests.get(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_mattruoc?url=%s" % image_url,
  auth=(api_key, api_secret))
  print(response.json())
 3. Trích xuất thông tin mặt sau chứng minh thư thẻ căn cước với đầu vào url ảnh.

  API:

  MethodURL
  GEThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_matsau

  Params:

  KeyValueMô tả
  urlhttps://example.com/mausau.pngurl ảnh mặt sau cần trích xuất thông tin

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  image_url = 'https://vemaybaybackinh.net/assets/uploads/2019/01/thẻ-căn-cước.jpg'
  response = requests.get(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_matsau?url=%s" % image_url,
  auth=(api_key, api_secret))
  print(response.json())
 4. Trích xuất thông tin hai mặt chứng minh thư thẻ căn cước với đầu vào file ảnh

  API:

  MethodURLcontent-type
  POSThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_haimatmultipart/form-data

  Body:

  KeyTypeValueMô tả
  mattruocfileexample_mattruoc.jpgfile ảnh mặt trước cần trích xuất thông tin
  matsaufileexample_matsau.jpgfile ảnh mặt sau cần trích xuất thông tin

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  mattruoc_path = '/path/to/your/mattruoc.jpg'
  matsau_path = '/path/to/your/matsau.jpg'
  response = requests.post(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_haimat",
  auth=(api_key, api_secret),
  files={'mattruoc': open(mattruoc_path, 'rb'), 'matsau' : open(matsau_path, 'rb')})
  print(response.json())
 5. Trích xuất thông tin mặt trước chứng minh thư thẻ căn cước với đầu vào file ảnh

  API:

  MethodURLcontent-type
  POSThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_mattruocmultipart/form-data

  Body:

  KeyTypeValueMô tả
  imagefileexample_mattruoc.jpgfile ảnh mặt trước cần trích xuất thông tin

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  image_path = '/path/to/your/image.jpg'
  response = requests.post(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_mattruoc",
  auth=(api_key, api_secret),
  files={'image': open(image_path, 'rb')})
  print(response.json())
 6. Trích xuất thông tin mặt sau chứng minh thư thẻ căn cước với đầu vào file ảnh

  API:

  MethodURLcontent-type
  POSThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_matsaumultipart/form-data

  Body:

  KeyTypeValueMô tả
  imagefileexample_matsau.jpgfile ảnh mặt sau cần trích xuất thông tin

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  image_path = '/path/to/your/image.jpg'
  response = requests.post(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_matsau",
  auth=(api_key, api_secret),
  files={'image': open(image_path, 'rb')})
  print(response.json())
 7. Trích xuất thông tin hai mặt chứng minh thư thẻ căn cước với đầu vào json

  API:

  MethodURLcontent-type
  POSThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_haimatbase64application/json

  Body:

  {
  "mattruoc": "iVBORw0KGgoAAAANSU...", // string base64 của ảnh mặt trước
  "matsau": "iVBORw0KGgoAAAANSU..." // string base64 của ảnh mặt sau
  }

  Demo Python:

  import base64
  import io
  import requests
  from PIL import Image
  def get_byte_img(img):
  img_byte_arr = io.BytesIO()
  img.save(img_byte_arr, format='PNG')
  encoded_img = base64.encodebytes(img_byte_arr.getvalue()).decode('ascii')
  return encoded_img
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  img_mattruoc_path = "/path/to/your/img_mattruoc.jpg"
  img_matsau_path = "/path/to/your/img_matsau.jpg"
  encode_mattruoc = get_byte_img(Image.open(img_mattruoc_path))
  encode_matsau = get_byte_img(Image.open(img_matsau_path))
  response = requests.post(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_haimatbase64",
  auth=(api_key, api_secret),
  json={'mattruoc' : encode_mattruoc, "matsau" : encode_matsau})
  print(response.json())
 8. Trích xuất thông tin mặt trước chứng minh thư thẻ căn cước với đầu vào json

  API:

  MethodURLcontent-type
  POSThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_mattruocbase64application/json

  Body:

  {
  "image": "iVBORw0KGgoAAAANSU..." // string base64 của ảnh cần trích xuất
  }

  Demo Python:

  import base64
  import io
  import requests
  from PIL import Image
  def get_byte_img(img):
  img_byte_arr = io.BytesIO()
  img.save(img_byte_arr, format='PNG')
  encoded_img = base64.encodebytes(img_byte_arr.getvalue()).decode('ascii')
  return encoded_img
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  img_name = "path_img"
  encode_cmt = get_byte_img(Image.open(img_name))
  response = requests.post(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_mattruocbase64",
  auth=(api_key, api_secret),
  json={'image' : encode_cmt})
  print(response.json())
 9. Trích xuất thông tin mặt sau chứng minh thư thẻ căn cước với đầu vào json

  API:

  MethodURLcontent-type
  POSThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_matsaubase64application/json

  Body:

  {
  "image": "iVBORw0KGgoAAAANSU..." // string base64 của ảnh cần trích xuất
  }

  Demo Python:

  import base64
  import io
  import requests
  from PIL import Image
  def get_byte_img(img):
  img_byte_arr = io.BytesIO()
  img.save(img_byte_arr, format='PNG')
  encoded_img = base64.encodebytes(img_byte_arr.getvalue()).decode('ascii')
  return encoded_img
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  img_name = "path_img"
  encode_cmt = get_byte_img(Image.open(img_name))
  response = requests.post(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_matsaubase64",
  auth=(api_key, api_secret),
  json={'image' : encode_cmt})
  print(response.json())
 10. Trích xuất thông tin chứng minh thư, thẻ căn cước với đầu vào file PDF hoặc file ảnh

  API:

  MethodURLcontent-type
  POSThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/v1/get_informultipart/form-data

  Body:

  KeyTypeValueMô tả
  filefileexample.pdffile PDF chứa ảnh CMND, thẻ căn cước, có thể gồm cả mặt trước và mặt sau

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  file_path = '/path/to/your/example.pdf'
  response = requests.post(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/v1/get_infor",
  auth=(api_key, api_secret),
  files={'file': open(file_path, 'rb')})
  print(response.json())
 11. Trích xuất thông tin từ 1 loại bất kỳ CMT mặt trước/mặt sau, CCCD mặt trước/mặt sau, Passport, đầu vào url ảnh.

  API:

  MethodURL
  GEThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_infor_all

  Params:

  KeyValueMô tả
  urlhttps://example.com/image.pngurl ảnh bất kỳ CMT mặt trước/mặt sau, CCCD mặt trước/mặt sau, Passport

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  image_url = 'https://example.com/image.png'
  response = requests.get(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_infor_all?url=%s" % image_url,
  auth=(api_key, api_secret))
  print(response.json())
 12. Trích xuất thông tin từ 1 loại bất kỳ CMT mặt trước/mặt sau, CCCD mặt trước/mặt sau, Passport, đầu vào file ảnh

  API:

  MethodURLcontent-type
  POSThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_infor_allmultipart/form-data

  Body:

  KeyTypeValueMô tả
  imagefileexample.jpgfile ảnh bất kỳ CMT mặt trước/mặt sau, CCCD mặt trước/mặt sau, Passport

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  image_path = '/path/to/your/example.jpg'
  response = requests.post(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_infor_all",
  auth=(api_key, api_secret),
  files={'image': open(image_path, 'rb')})
  print(response.json())
 13. Trích xuất thông tin từ 1 loại bất kỳ CMT mặt trước/mặt sau, CCCD mặt trước/mặt sau, Passport, đầu vào file json

  API:

  MethodURLcontent-type
  POSThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_infor_allbase64application/json

  Body:

  {
  "image": "iVBORw0KGgoAAAANSU..." // string base64 của ảnh cần trích xuất
  }

  Demo Python:

  import base64
  import io
  import requests
  from PIL import Image
  def get_byte_img(img):
  img_byte_arr = io.BytesIO()
  img.save(img_byte_arr, format='PNG')
  encoded_img = base64.encodebytes(img_byte_arr.getvalue()).decode('ascii')
  return encoded_img
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  img_name = "path_img"
  encode_cmt = get_byte_img(Image.open(img_name))
  response = requests.post(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/cmt/get_infor_allbase64",
  auth=(api_key, api_secret),
  json={'image' : encode_cmt})
  print(response.json())
 14. Trích xuất thông tin bằng lái xe với đầu vào url ảnh

  API:

  MethodURL
  GEThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/blx/get_blx

  Params:

  KeyValueMô tả
  urlhttps://example.com/blx.pngurl ảnh bằng lái xe cần trích xuất thông tin

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  image_url = 'https://daotaothanhcong.com/wp-content/uploads/2019/10/bang-lai-xe-b1-co-thoi-han-bao-lau.jpg'
  response = requests.get(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/blx/get_blx?url=%s" % image_url,
  auth=(api_key, api_secret))
  print(response.json())
 15. Trích xuất thông tin bằng lái xe với đầu vào file ảnh

  API:

  MethodURLcontent-type
  POSThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/blx/get_blxmultipart/form-data

  Body:

  KeyTypeValueMô tả
  imagefileexample_blx.jpgfile ảnh bằng lái xe cần trích xuất thông tin

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  image_path = '/path/to/your/image.jpg'
  response = requests.post(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/blx/get_blx",
  auth=(api_key, api_secret),
  files={'image': open(image_path, 'rb')})
  print(response.json())
 16. Trích xuất thông tin bằng lái xe với đầu vào json

  API:

  MethodURLcontent-type
  POSThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/blx/get_blxbase64application/json

  Body:

  {
  "image": "iVBORw0KGgoAAAANSU..." // string base64 của ảnh cần trích xuất
  }

  Demo Python:

  import base64
  import io
  import requests
  from PIL import Image
  def get_byte_img(img):
  img_byte_arr = io.BytesIO()
  img.save(img_byte_arr, format='PNG')
  encoded_img = base64.encodebytes(img_byte_arr.getvalue()).decode('ascii')
  return encoded_img
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  img_name = "path_img"
  encode_cmt = get_byte_img(Image.open(img_name))
  response = requests.post(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/ocr/blx/get_blxbase64",
  auth=(api_key, api_secret),
  json={'image' : encode_cmt})
  print(response.json())
 17. Trích xuất line text trong văn bản scan với đầu vào url ảnh.

  API:

  MethodURL
  GEThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/text_photostory/get_scan_a4

  Params:

  KeyValueMô tả
  urlhttps://example.com/image.pngurl ảnh văn bản scan

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  image_url = 'https://example.com/image.png'
  response = requests.get(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/text_photostory/get_scan_a4?url=%s" % image_url,
  auth=(api_key, api_secret))
  print(response.json())
 18. Trích xuất line text trong văn bản scan với đầu vào file ảnh

  API:

  MethodURLcontent-type
  POSThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/text_photostory/get_scan_a4multipart/form-data

  Body:

  KeyTypeValueMô tả
  imagefileexample.jpgfile ảnh văn bản scan cần trích xuất

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  image_path = '/path/to/your/example.jpg'
  response = requests.post(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/text_photostory/get_scan_a4",
  auth=(api_key, api_secret),
  files={'image': open(image_path, 'rb')})
  print(response.json())
 19. Thông tin trả về

  Phản hồi sẽ là một JSON với định dạng sau:

  {
  "type": [xxxx],
  "data": [xxxx],
  "valid": string, // False nếu ảnh đầu vào mờ, che hoặc có dấu hiệu giả mạo, ngược lại True
  "errorCode": string, // mã lỗi
  "errorMessage": string // thông báo lỗi
  }

  Chú ý: Trường hợp trích xuất thông tin bằng lái xe và trích xuất từ file PDF không có trường valid.

  type: Loại giấy tờ tùy thân được trích xuất thông tin, trong trường hợp get_haimat sẽ không có trường này.

  • cmt: ứng với mặt trước của chứng minh nhân dân.
  • tcc: ứng với mặt trước thẻ căn cước công dân.
  • matsaucmt: ứng với mặt sau của chứng minh nhân dân.
  • matsautcc: ứng với mặt sau của thẻ căn cước.
  • blx: ứng với bằng lái xe.
  • pdf: ứng với upload file PDF.

  data: Bao gồm các thông tin được trích xuất từ ảnh đầu vào có giấy tờ tùy thân, với mỗi loại giấy tờ tùy thân thì sẽ có những thông tin trả về khác nhau.

  Mặt trước chứng minh nhân dân.

  • id: số chứng minh thư.
  • name: họ và tên.
  • born: ngày sinh.
  • country: quê quán.
  • address: thường trú

  Mặt trước thẻ căn cước công dân.

  • id: số thẻ.
  • name: họ và tên.
  • born: ngày sinh.
  • country: quê quán
  • sex: giới tính.
  • duedate: ngày hết hạn.
  • quoctich: quốc tịch.
  • dantoc: dân tộc.
  • address: thường trú.

  Mặt sau chứng minh nhân dân.

  • dantoc: dân tộc.
  • date: ngày cấp.
  • dauvet: dấu vết riêng và dị hình.
  • tongiao: tôn giáo.
  • noicap: nơi cấp

  Mặt sau thẻ căn cước công dân.

  • dauvet: đặc điểm nhận dạng
  • date: ngày cấp.

  Bằng lái xe.

  • id: số thẻ.
  • name: họ và tên.
  • born: ngày sinh.
  • class: hạng.
  • nation: quốc tịch.
  • dateissue: ngày phát hành.
  • duedate: ngày hết hạn.
  • address: nơi cư trú.

  Trong trường hợp get_haimat, data sẽ có gồm các thông tin sau:

  "data": {
  "mattruoc": [xxxx], // gồm các trường đã nếu ở trên
  "matsau": [xxxx] // gồm các trường đã nêu ở trên
  }

  Trong trường hợp trích xuất thông tin từ file PDF, data gồm các thông tin sau:

  "data": [
  {
  "type": [xxxx], // loại giấy tờ nhận dạng được, đã nêu ở trên
  "data": [xxxx], // các trường thông tin tương ứng với loại giây tờ
  },
  ...
  ]

  Trong trường hợp trích xuất thông tin từ văn bản scan, phản hồi gồm các thông tin sau:

  {
  "result": [xxxx], // mảng các line text trong văn bản, nếu không có trả về null
  "time": [xxxx], // thời gian xử lý
  }

  Bảng mã lỗi:

  Mã lỗiMessageMô tả
  0Thành côngTrích xuất thông tin thành công
  1Ảnh không chứa nội dungẢnh đầu vào không có giấy tờ tùy thân cần trích xuất
  2Url của ảnh không khả dụngDownload ảnh bị lỗi khi dùng GET
  3Ảnh sai formatUpload ảnh bị lỗi khi dùng POST
  4Hết số lượng request hữu dụngHết số lượng request
  5Api_key hoặc api_secret không đúngKhi api_key hoặc api_sceret sai

Face Matching

Matching service là hệ thống AI cho phép so sánh độ tương đồng giữa khuôn mặt có trong chứng minh nhân dân, thẻ căn cước của người chủ sở hữu với khuôn mặt được chụp trực tiếp của cùng một người đó.

 1. So khớp khuôn mặt ảnh trên CMND, CCCD và ảnh chân dung với đầu vào url ảnh

  API:

  MethodURL
  GEThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_matching/matching

  Params:

  KeyValueMô tả
  img_cmthttps://example.com/cmt.pngurl ảnh chứng minh thư hoặc thẻ căn cước
  img_personhttps://example.com/person.pngurl ảnh khuôn mặt cần so khớp

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  img_cmt = 'link_url_img_cmt'
  img_person = 'link_url_person'
  response = requests.get("https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_matching/matching?img_cmt=%s&img_person=%s"
  % (img_cmt, img_person),
  auth=(api_key, api_secret))
  print(response.json())
 2. So khớp khuôn mặt ảnh trên CMND, CCCD và ảnh chân dung với đầu vào file ảnh

  API:

  MethodURLcontent-type
  POSThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_matching/matchingmultipart/form-data

  Body:

  KeyTypeValueMô tả
  img_cmtfileexample_cmt.jpgfile ảnh chứng minh thư hoặc thẻ căn cước
  img_personfileexample_person.jpgfile ảnh khuôn mặt cần so khớp

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  img_cmt_path = '/path/to/your/img_cmt.jpg'
  img_person_path = '/path/to/your/img_person.jpg'
  response = requests.post(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_matching/matching",
  auth=(api_key, api_secret),
  files={'img_cmt': open(img_cmt_path, 'rb'), 'img_person': open(img_person_path, 'rb')})
  print(response.json())
 3. So khớp khuôn mặt ảnh trên CMND, CCCD và ảnh chân dung với đầu vào json

  API:

  MethodURLcontent-type
  POSThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_matching/matchingbase64application/json

  Body:

  {
  "img_cmt": "iVBORw0KGgoAAAANSU...", // string base64 của ảnh chứng minh thư/thẻ căn cước
  "img_person": "iVBORw0KGgoAAAANSU...", // string base64 của ảnh khuôn mặt cần so khớp
  }

  Demo Python:

  import base64
  import io
  import requests
  from PIL import Image
  def get_byte_img(img):
  img_byte_arr = io.BytesIO()
  img.save(img_byte_arr, format='PNG')
  encoded_img = base64.encodebytes(img_byte_arr.getvalue()).decode('ascii')
  return encoded_img
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  img_cmt_path = '/path/to/your/img_cmt.jpg'
  img_person_path = '/path/to/your/img_person.jpg'
  encode_cmt = get_byte_img(Image.open(img_cmt_path))
  encode_person = get_byte_img(Image.open(img_person_path))
  response = requests.post(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_matching/matchingbase64",
  auth=(api_key, api_secret),
  json={'img_cmt' : encode_cmt, "img_person" : encode_person})
  print(response.json())
 4. So khớp hai ảnh chân dung đầu vào url ảnh

  API:

  MethodURL
  GEThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_matching/face_matching

  Params:

  KeyValueMô tả
  face1https://example.com/face1.pngurl ảnh chân dung thứ nhất
  face2https://example.com/face2.pngurl ảnh chân dung thứ hai

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  img_face1 = 'link_url_face1'
  img_face2 = 'link_url_face2'
  response = requests.get("https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_matching/face_matching?face1=%s&face2=%s"
  % (img_face1, img_face2),
  auth=(api_key, api_secret))
  print(response.json())
 5. So khớp hai ảnh chân dung đầu vào file ảnh

  API:

  MethodURLcontent-type
  POSThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_matching/face_matchingmultipart/form-data

  Body:

  KeyTypeValueMô tả
  face1fileexample_face1.jpgfile ảnh chân dung thứ nhất
  face2fileexample_face2.jpgfile ảnh chân dung thứ hai

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  img_face1_path = '/path/to/your/img_face1.jpg'
  img_face2_path = '/path/to/your/img_face2.jpg'
  response = requests.post(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_matching/face_matching",
  auth=(api_key, api_secret),
  files={'face1': open(img_face1_path, 'rb'), 'face2': open(img_face2_path, 'rb')})
  print(response.json())
 6. So khớp hai ảnh chân dung đầu vào json

  API:

  MethodURLcontent-type
  POSThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_matching/face_matchingbase64application/json

  Body:

  {
  "face1": "iVBORw0KGgoAAAANSU...", // string base64 của ảnh chân dung thứ nhất
  "face2": "iVBORw0KGgoAAAANSU...", // string base64 của ảnh chân dung thứ hai
  }

  Demo Python:

  import base64
  import io
  import requests
  from PIL import Image
  def get_byte_img(img):
  img_byte_arr = io.BytesIO()
  img.save(img_byte_arr, format='PNG')
  encoded_img = base64.encodebytes(img_byte_arr.getvalue()).decode('ascii')
  return encoded_img
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  img_face1_path = '/path/to/your/img_face1.jpg'
  img_face2_path = '/path/to/your/img_face2.jpg'
  encode_face1 = get_byte_img(Image.open(img_face1_path))
  encode_face2 = get_byte_img(Image.open(img_face2_path))
  response = requests.post(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_matching/face_matchingbase64",
  auth=(api_key, api_secret),
  json={'face1' : encode_face1, "face2" : encode_face2})
  print(response.json())
 7. Kiểm tra giả mạo khuôn mặt với đầu vào là 4 file ảnh, ảnh mặt thẳng, ảnh mặt quay trái, ảnh mặt quay phải, ảnh giấy tờ tùy thân

  API:

  MethodURLcontent-type
  POSThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_matching/matchinglivenessmultipart/form-data

  Body:

  KeyTypeValueMô tả
  img_cmtfileexample_cmt.jpgfile ảnh chứng minh thư hoặc thẻ căn cước hoặc ảnh chân dung
  midfileexample_mid.jpgfile ảnh giữa khuôn mặt
  leftfileexample_left.jpgfile ảnh mặt quay trái
  rightfileexample_right.jpgfile ảnh mặt quay phải

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  img_mid = '/path/to/your/img_mid.jpg'
  img_left = '/path/to/your/img_left.jpg'
  img_right = '/path/to/your/img_right.jpg'
  img_cmt = '/path/to/your/img_cmt.jpg'
  response = requests.post( "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_matching/matchingliveness"
  auth=(api_key, api_secret),
  files={'mid': open(img_mid, 'rb'), 'left': open(img_left, 'rb'), 'right': open(img_right, 'rb'),
  'img_cmt' : open(img_cmt, 'rb')})
  print(response.json())
 8. Kiểm tra giả mạo khuôn mặt với đầu vào là json của 4 ảnh dạng base64, ảnh mặt thẳng, ảnh mặt quay trái, ảnh mặt quay phải, ảnh giấy tờ tùy thân

  API:

  MethodURLcontent-type
  POSThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_matching/matchinglivenessbase64application/json

  Body:

  {
  "img_cmt": "iVBORw0KGgoAAAANSU...", // string base64 của ảnh chứng minh thư/thẻ căn cước
  "mid": "iVBORw0KGgoAAAANSU...", // string base64 của ảnh giữa khuôn mặt
  "left": "iVBORw0KGgoAAAANSU...", // string base64 của ảnh mặt quay trái
  "rihgt": "iVBORw0KGgoAAAANSU...", // string base64 của ảnh mặt quay phải
  }

  Demo Python:

  import requests
  import io
  import base64
  from PIL import Image
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  img_mid = '/path/to/your/img_mid.jpg'
  img_left = '/path/to/your/img_left.jpg'
  img_right = '/path/to/your/img_right.jpg'
  img_cmt = '/path/to/your/img_cmt.jpg'
  def get_byte_img(img):
  img_byte_arr = io.BytesIO()
  img.save(img_byte_arr, format='PNG')
  encoded_img = base64.encodebytes(img_byte_arr.getvalue()).decode('ascii')
  return encoded_img
  encode_mid = get_byte_img(Image.open(img_mid))
  encode_left = get_byte_img(Image.open(img_left))
  encode_right = get_byte_img(Image.open(img_right))
  encode_img_cmt = get_byte_img(Image.open(img_cmt))
  response = requests.post( "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_matching/matchinglivenessbase64",
  auth=(api_key, api_secret),
  json={'mid' : encode_mid, 'left' : encode_left, 'right' : encode_right, 'img_cmt' : encode_img_cmt})
  print(response.json())
 9. Thông tin trả về

  Đối với dịch vụ so khớp khuôn mặt trong chứng minh thư, thẻ căn cước, phản hồi sẽ là một JSON với định dạng sau:

  {
  "data": {
  "matching": string, // phần trăm giống nhau giữa hai ảnh đầu vào
  "img_cmt": string, // ảnh khuôn mặt chứng minh thư
  "img_person": string, // ảnh khuôn mặt chân dung
  "valid": string, // False nếu ảnh chân dung mờ, che hoặc có dấu hiệu giả mạo, ngược lại True
  },
  "error_code": string, // mã lỗi
  "error_message": string // thông báo lỗi
  }

  Đối với dịch vụ so khớp hai ảnh chân dung, phản hồi sẽ một JSON với định dạng sau:

  {
  "data": {
  "matching": string, // phần trăm giống nhau giữa hai ảnh đầu vào
  "img_person1": string, // ảnh khuôn mặt chân dung thứ nhất
  "img_person2": string, // ảnh khuôn mặt chân dung thứ hai
  "valid": string, // False nếu ảnh chân dung mờ, che hoặc có dấu hiệu giả mạo, ngược lại True
  "match": string, // 1: chắc chắn cùng một người, 2: nghi ngờ, 3: không cùng một người
  },
  "error_code": string, // mã lỗi
  "error_message": string // thông báo lỗi
  }

  Đối với dịch vụ kiểm tra giả mạo khuôn mặt, phản hồi sẽ một JSON với định dạng sau:

  {
  "data": {
  "matching": string, // phần trăm giống nhau
  "valid": string, // True trong trường hợp đầu vào không giả mạo, ngược lại False
  "errors": string, // lỗi khi xác minh chống giả mạo
  },
  "error_code": string, // mã lỗi
  "error_message": string // thông báo lỗi
  }

  Bảng mã lỗi:

  Mã lỗiMessageMô tả
  0Thành côngSo khớp thành công
  1Ảnh sai formatUpload ảnh bị lỗi khi dùng POST
  2Url của ảnh không khả dụngDownload ảnh bị lỗi khi dùng GET
  3Ảnh không chứa nội dungTồn tại ảnh không có mặt người
  4Api_key hoặc api_sceret không đúngKhi api_key hoặc api_sceret sai
  5Hết số lượng request hữu dụngHết số lượng request
 1. Xem toàn bộ ảnh

  API:

  MethodURL
  GEThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_search/get_all_images

  Params:

  KeyValueMô tả
  offset100số bản ghi sẽ bỏ qua
  limit50số bản ghi tối đa sẽ trả về

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  offset = 100
  limit = 50
  response = requests.get(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_search/get_all_images?offset=%s&limit=%s"
  % (offset, limit),
  auth = (api_key, api_secret)
  )
  print(response.json())
 2. Tìm kiếm khuôn mặt

  API:

  MethodURLcontent-type
  POSThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_search/searchapplication/json

  Body:

  {
  "image": {
  "base64": string
  }
  }

  Trong đó:

  KeyTypeBắt buộcMô tả
  imageImageDataảnh dùng để tìm kiếm
  base64stringmã hoá base64 của hình ảnh

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  payload = "{\"image\":{\"base64\":\"iVBORw0KGgoAAAANSU...\"}}"
  response = requests.post(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_search/search",
  auth=(api_key, api_secret),
  data = payload
  print(response.json())
 3. Thêm ảnh

  API:

  MethodURLcontent-type
  POSThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_search/addapplication/json

  Body:

  {
  "image": {
  "base64": string,
  "metadata": json
  }
  }

  Trong đó:

  KeyTypeBắt buộcMô tả
  imageImageDataảnh muốn thêm
  base64stringmã hoá base64 của hình ảnh
  metadatadictionarykhôngbất kỳ metadata key-value nào để lưu cùng với ảnh, key và value ở dạng string

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  payload = "{\"image\":{\"base64\":\"iVBORw0KGgoAAAANSU...\"}}"
  response = requests.post(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_search/add",
  auth=(api_key, api_secret),
  data = payload
  print(response.json())
 4. Cập nhật metadata

  API:

  MethodURLcontent-type
  POSThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_search/edit_metadataapplication/json

  Body:

  {
  "image_id": 123456,
  "metadata": {
  "name": "example",
  "label": "for bar"
  ...
  }
  }
  KeyBắt buộcMô tả
  image_idid ảnh cần cập nhật metadata
  metadatakhôngbất kỳ metadata key-value nào để lưu cùng với ảnh, trừ những key "user", "encoding", "_id" đã được hệ thống sử dụng

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  payload = "{\"image_id\":123456,\"metadata\":{\"name\":\"example\",\"label\":\"for bar\"}}"
  response = requests.post(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_search/edit_metadata",
  data = payload,
  auth = (api_key, api_secret)
  )
  print(response.json())
 5. Xoá nhiều ảnh

  API:

  MethodURLcontent-type
  POSThttps://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_search/deleteapplication/json

  Body:

  {
  "ids": [
  123456, // id ảnh cần xoá
  987654, // id ảnh cần xoá
  ...
  ]
  }

  Demo Python:

  import requests
  api_key = '<replace-with-your-api-key>'
  api_secret = '<replace-with-your-api-secret>'
  payload = "{\"ids\":[<image-id-you-want-to-delete>,<image-id-you-want-to-delete>,...]}"
  response = requests.post(
  "https://cloud.computervision.com.vn/backend/api/v1/request/face_search/delete",
  data = payload,
  auth = (api_key, api_secret)
  )
  print(response.json())
 6. Thông tin trả về

  Phản hồi sẽ là một JSON với định dạng sau:

  {
  "result": [xxxx],
  "status_code": int, // mã lỗi
  "message": string, // thông báo lỗi
  }

  Mỗi api khác nhau sẽ trả về kết quả khác nhau.

  Xem toàn bộ ảnh.

  • result: mảng chứa các phần tử ảnh, mỗi phần tử gồm id của ảnh và url ảnh tương ứng

  Tìm kiếm khuôn mặt.

  • result: mảng chứa các phần tử ảnh phù hợp, mỗi phần tử gồm id của ảnh và url ảnh tương ứng

  Thêm ảnh.

  • result: json chứa thông tin ảnh mới được thêm vào

  Xoá nhiều ảnh.

  • result: None

  Bảng mã lỗi:

  Mã lỗiMessage
  0Thành công
  1Ảnh sai format
  2Url của ảnh không khả dụng
  3Ảnh không chứa nội dung
  4Api_key hoặc api_sceret không đúng
  5Hết số lượng request hữu dụng
  6Lỗi khi thực hiện truy vấn
  7Id không hợp lệ